Nájemní řád

Nájemní řád – Nákladní přívěsné vozíky

1.        Nájemní řád je zpracován pro potřeby půjčování věcí z půjčovny jednotlivým klientům. Jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a stanovení odpovědnosti jednotlivých stran. Platí pro provozovatele půjčovny a jeho zákazníky.

2.        Pronajatou věcí - předmětem nájmu se pro účely této nájemní smlouvy rozumí: nákladní přívěsný vozík.

3.        Zahájením nájmu se rozumí převzetí pronajaté věci nájemcem, který je povinen potvrdit podpisem smlouvu o nájmu. Tyto nájemní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu, uzavřené mezi nájemcem na straně jedné a pronajímatelem na straně druhé. Smlouva o nájmu zavazuje obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Pronajatá věc je zapůjčována na dobu určitou s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran. Pronajímatel má vlastnické právo k pronajaté věci, kterou dává touto smlouvou o nájmu do úplatného nájmu nájemci.

4.        Při převzetí pronajaté věci zaplatí nájemce peněžní jistinu/kauci/ která bude určena na úhradu případného poškození a ztrátu věci a poplatků z prodlení. V ceně nájmu není zahrnuto pojištění proti krádeži a poškození a je tedy na nájemci, aby si takové zajistil sám. Po řádném vrácení věci pronajímateli bude složená peněžní jistina vrácena nájemci po vyúčtování zpět.

5.        Nájemce je povinen:

·         seznámit se, se způsobem obsluhy, manipulace a údržby pronajaté věci a při jakémkoliv neporozumění si vyžádat informace od odpovědné osoby zastupující pronajímatele.

·         pečovat o to, aby na pronajaté věci nevznikla škoda.

.         vozík nepřetěžovat !!!

·         při jakékoliv závadě na pronajaté věci neprodleně informovat pronajímatele!!!  Ihned!!!

6.        Nájemce se zavazuje neprovádět jakékoliv zásahy do elektrických rozvodů a připojovacího kabelu, ani přípojného zařízení  pronajaté věci. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv změny na pronajaté věci bez předchozího souhlasu pronajímatele.

7.        Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou a manipulací pronajaté věci. Dále tímto podpisem stvrzuje, že si pronajatou věc zkontroloval a že při tomto úkonu neshledal na pronajaté věci žádné závady ani poškození.

8.        Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat pronajatou věc pro jeho vady, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny.

9.        Nájemné je stanoveno platným ceníkem pronajímatele. Nájemce svým podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že je s tímto ceníkem seznámen.

10.     V případě prodlení s úhradou ceny za pronajatou věc a služby pronajímatele je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10 % denně z dlužné částky. Nájemce s touto pokutou souhlasí.

11.     V případě poškození pronajaté věci či při neúměrném opotřebení při pronájmu (s přihlédnutím k celkové době pronájmu), se nájemce zavazuje uhradit pronajímateli aktuální pořizovací cenu poškozené, ztracené či odcizené věci, respektive skutečné náklady na opravu.

12.     Nájemce za celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení či odcizení pronajaté věci. Nájemce není oprávněn dát pronajatou věc do podnájmu třetí osobě.

13.     Nájemce je povinen na požádání pronajímatele pronajatou věc neprodleně vrátit, nebo předložit ke kontrole půjčovně!!!

14.     Pronajímatel je oprávněn při porušení kterékoliv z podmínek Nájemního řádu ze strany nájemce odstoupit okamžitě od Nájemní smlouvy, aniž by nájemce měl právo na vrácení finančních prostředků, které při uzavírání smlouvy na pronájem věci vynaložil!!!

15.     Nájemce se zavazuje vrátit pronajatou věc  v provozovně pronajímatele (Hodějice217), a to řádně umytou, ve stavu v jakém ji od pronajímatele převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

16.   Tento nájemní řád je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

POZOR

Maximální povolená rychlost je 80-130 km/hod. Vždy je ale třeba rychlost vozidla přizpůsobit aktuálnímu stavu vozovky a počasí ( např. silnému nárazovému větru apod.!) Pozor na změněnou celkovou délku Vašeho vozidla s přívěsným vozíkem! Maximální povolené zatížení přívěsného vozíku je 400-750 kg. NÁKLAD JE NUTNO ROZLOŽIT ROVNOMĚRNĚ PO CELÉ LOŽNÉ PLOŠE VOZÍKU.

 

Při jízdě mimo území ČR přebírá zákazník veškerou odpovědnost za přívěs.

 

Proražené a jinak poškozené pneumatiky hradí zákazník!!!

Za silně znečištěný přívěs zvenčí se sjednává zvláštní poplatek 100 Kč, za silně znečištěný přívěs uvnitř – bláto, malta, olej, chemikálie ap. Účtujeme 500 Kč.

Za protrženou plachtu od 500Kč


Nejsme plátci DPH.